คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 และ กิจกรรม Pre-College Program : เตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการเรียน

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักศึกษา พร้อมทั้งแนะนำคณะศึกษาศาสตร์ ผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าภาควิชา ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี และอาจารย์ที่ปรึกษา ในกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 และ กิจกรรม Pre-College Program : เตรียมความพร้อมด้านวิชาการก่อนการเรียน ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบความเป็นมาและแนวนโยบายการบริหารงานของคณะฯ ด้านหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การศึกษา การใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับทางการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุนการศึกษา ตลอดจนเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมในงานประกอบด้วย...

  • แนะนำผู้บริหาร/หัวหน้าภาควิชา/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ของคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารหัส 62 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยงรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
  • การบรรยายเรื่อง "โครงสร้างหลักสูตร กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน" โดย อาจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  • การบรรยายเรื่อง "เรียนอย่างไรให้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ปฏิบัติการแทนคณบดีในงานวิชาการ
  • การบรรยายเรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (4 ปี)" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นทัต อัศภาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบการปฏิบัติงานวิชาชีพครู
  • การบรรยายเรื่อง "การใช้ห้องสมุด/การใช้ระบบสารสนเทศ" โดย คุณเรณุกา สันธิ บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะศึกษาศาสตร์
  • การพบอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละสาขาวิชา (แยกห้องพบปะ 9 สาขาวิชา)
สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/pg/media.ed.cmu/photos/?tab=album&album_id=2396402843806633&__tn__=-UC-R
แกลลอรี่