ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโครงสร้างทางเรขาคณิตในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย

22 กรกฎาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

       ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการทางโครงสร้างทางเรขาคณิตในมุมมองเชิงการจัดและพีชคณิตในประเทศไทย โดยความร่วมมือของประเทศเกาหลี ลักเซมเบิร์ก สิงคโปร์ ไทย และสหรัฐอเมริกา (Combinatorial and algebraic aspects of geometric structures – Conference in Thailand, with the cooperation of Korea, Luxembourg, Singapore, Thailand and the United States) โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา ใจผ่อง  อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ กรรมการจัดงาน กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง SCB2211 ภาควิชาคณิตศาสตร์

การประชุมวิชาการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการทำวิจัย โดยเฉพาะทางด้านเรขาคณิตเชิงพีชคณิต สำหรับคณาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการเรียนการสอน และการวิจัย ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศ และนักวิจัยชาวต่างชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน การประชุมจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

แกลลอรี่