พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences

27 กรกฎาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จับมือกับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG) องค์กรสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยในด้านการวัดการปลดปล่อยคาร์บอน การจัดการนิเวศวิทยาป่าไม้
.
XTBG เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การอนุรักษ์สายพันธุ์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงเป็นที่รู้จักในฐานะจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศจีน
มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชกว่า 13,000 สายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญมากมาย และเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านนิเวศวิทยาและพืชศาสตร์ รวมถึงวิศวกรรมชีวภาพ โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
.
XTBG เป็นพันธมิตรที่ดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การสนับสนุนทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (ANSO Scholarship
for Young Talents) เพื่อศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิเวศวิทยา (Master Degree Program in Ecology)
ณ XTBG การร่วมดำเนินโครงการวิจัย เรื่องการศึกษาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และ
ลักษณะทางชีพลักษณ์โดยใช้ดัชนีสีทรงพุ่มของพืชพรรณ ในระบบนิเวศป่าไม้ที่ละติจูดต่างกันตั้งแต่ทางใต้ของ
ประเทศจีนถึงภูมิภาคอินโดจีน รวมถึงการเชิญวิทยากรจาก XTBG บรรยายพิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับการปรับตัวของระบบนิเวศป่าไม้ ในมณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนใน
งานประชุม ThaiFlux workshop ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
.
การลงนามใน MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden โดย ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Prof. Dr. Yongping YANG, Director of XTBG จะเป็นการสานต่อกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยในด้านการวัดการปลดปล่อยคาร์บอน การจัดการนิเวศวิทยาป่าไม้ รวมถึงความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการด้านอื่น ๆ ต่อไป
แกลลอรี่