มช. มุ่งสร้างสังคมสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ด้วยเมืองนวัตกรรมการแพทย์

5 มกราคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผนึกกำลังสร้างเมืองนวัตกรรมการแพทย์ Medicopolis ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างสังคมสุขภาพดี ลดความเหลื่อมลํ้าการเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการ พร้อมเพิ่มมูลค่างานวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนวัตกรรมการแพทย์ ตั้งเป้าเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 2,520 ล้านบาทในปี 2565


ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า“อาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ” เป็นเรื่องสำคัญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ชูขึ้นเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างยั่งยืนตามแนวทาง SDGs  โดยในการขับเคลื่อนนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งเป้าหมายดำเนินงาน CMU BCG Platform ใน 3 ด้าน ได้แก่ Medicopolis เมืองนวัตกรรมการแพทย์ Biopolis ศูนย์กลางการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้เศรษฐกิจฐานชีวภาพ และ Creative Lanna ศูนย์รวมและผู้นำองค์ความรู้ ศิลปวัฒนธรรมและการสร้างนวัตกรรมเพื่อดำรงจิตวิญญาณประจำถิ่น 

ในด้าน Medicopolis เมืองนวัตกรรมการแพทย์ นับเป็นการสานต่อยุทธศาสตร์ “อาหาร สุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ” ของ มช. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งสร้างสังคมสุขภาพดี ลดความเหลื่อมลํ้าการเข้าถึงเทคโนโลยีและบริการ ตลอดจนจะเป็นการสร้างมูลค่างานวิจัย นวัตกรรม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยนวัตกรรมการแพทย์ โดยตั้งเป้าสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 2,520 ล้านบาทในปี 2565 ซึ่งจะดำเนินการผ่านศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่


ศูนย์บริการสุขภาพและบริการสาธารณสุข (Medical Hub) เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ขนาด 450 เตียง พร้อมที่จอดรถ 9 ชั้น ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พร้อมรองรับการให้บริการแก่ประชาชน สามารถรับผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้น 400,000 รายต่อปี ผู้ป่วยในเพิ่ม 30,000 รายต่อปีและผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูในระยะยาวเพิ่มขึ้น 2,000 รายต่อปี และผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ทางการแพทย์ของอาเซียน หรือที่เรียกว่า Medical Hub & Wellness Center โดยได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดตั้ง เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีนี้ เป็นต้นไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยยกระดับเมืองเชียงใหม่ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องของการท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ (Senior Wellness Center) เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้อายุอย่างสมบูรรณแบบในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า มุ่งเป็นต้นแบบมาตรฐานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุในอนาคต โดยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้โดยไม่เป็นภาระและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ ปัญญาและสังคม มีการส่งเสริมการพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม อาศัยศาสตร์จากสาขาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย ทั้งด้านวิศวกรรม ด้านสถาปัตยกรรม และด้านการแพทย์ ในการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพฤฒิพลังผู้สูงอายุ จะมีองค์ประกอบ 4 ส่วนหลัก คือ ศูนย์ฝึกอบรมอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ, ศูนย์ต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุช่วงกลางวัน, ศูนย์รวมนันทนาการผู้สูงอายุ และสวนนวัตกรรมสุขภาพอัจฉริยะเพื่อผู้สูงอายุ ซึ่งทั้ง 4 ส่วนจะเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ผู้สูงอายุทุกรูปแบบ มีการอบรมการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งตัวผู้สูงอายุเองและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ตอบโจทย์การใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพด้วยเป้าหมาย “แก่ได้ แต่สุขภาพดี” ลดอัตราการเจ็บป่วย ส่งเสริมให้คนป่วยน้อยที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการบนพื้นที่ 7 ไร่ติดริมแม่น้ำปิง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) มีวัตถุประสงค์หลักในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบครบวงจร ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการระหว่างโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งการรักษาพยาบาล เพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกาย สังคมและจิตใจ เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวให้มีคุณภาพมากขึ้น สามารถรองรับผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือ ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งมีครอบครัวเป็นจำนวนมากที่ลูกหลานอยู่ในวัยทำงาน ไม่สะดวกที่จะดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองตลอดเวลา อาคารแห่งนี้ จึงจะตอบโจทย์ในการแบ่งเบาบุตรหลานของผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาว เป็นอาคารขนาด 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร ประกอบด้วย จัดให้มีห้องตรวจสุขภาพ ห้องกายภาพบำบัด ห้องรับประทานอาหาร ห้องสันทนาการ ห้องพัก คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเร็วๆ นี้


นอกจากนี้ Medicopolis เมืองนวัตกรรมการแพทย์ ยังครอบคลุมไปถึงศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เฉลิมพระเกียรติ ให้บริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ทันสมัยและการบริการแบบครบวงจรด้านต่างๆ ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จังหวัดลำพูน ขนาด 216 เตียง ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน (TTCM) ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ (GMC) ดูแลเฉพาะทาง

จากการดำเนินที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังคงตั้งมั่นในการให้บริการทางการแพทย์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ และขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เพื่อให้สังคมไทยมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

#CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ChiangMaiUniversity
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs
#CMUSDGs3 #CMUSDG9 #CMUSDG10 #CMUSDGs11 #CMUSDGs17
แกลลอรี่