งานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

25 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์


      ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในงานแสดงความยินดีผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร และมอบดอกไม้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566  ทั้งนี้ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์มีนักศึกษาเก่าที่ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ คุณมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์
แกลลอรี่