กิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมบนแพลตฟอร์มออนไลน์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและที่พัก

9 พฤษภาคม 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2565 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยวิจัยเพื่อการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมบนแพลตฟอร์มออนไลน์” ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรมและที่พัก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเลอ เมอริเดียนเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก คุณกานต์ชุดา สุมะโน หัวหน้างานส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานและนายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

ภายในงาน รศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล หัวหน้าหน่วยวิจัยฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดของโครงการและพูดถึงความสำคัญของผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม การผลักดันทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติการเพื่อเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการในการให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของโครงการจะเป็นการสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมออนไลน์ ที่สามารถบ่งชี้ศักยภาพการประสบความสำเร็จในการจัดการทรัพยากร รวมถึงมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน

นอกจากนั้นยังได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.โพธิ จ้าวไพศาล อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้บรรยายถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก ซึ่งจะเป็นแนวทางการต่อยอดและการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักได้ในอนาคต ในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ได้ร่วมกันทำ Workshop “การสร้างฐานข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อมบนแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก” โดย ดร.รัตชยุดา กองบุญ รองหัวหน้าหน่วยวิจัยฯ และหัวหน้าโครงการ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ ผู้บริหาร และผู้แทนจากสถานประกอบการโรงแรมและที่พักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 22 โรงแรม รวมผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 48 คน