คณะวิทยาศาสตร์จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจอมทอง จ.เชียงใหม่

20 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

          คณะวิทยาศาสตร์ โดย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมในนักเรียนได้ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงต่าง ๆ ในงานวิจัยหรือโครงงาน เพื่อให้เกิดผลงานและพัฒนางานเพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ และนาโนเทคโนโลยี และเป็นการเผยแพร่การให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ภายในศูนย์เครืองมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยมีผู้จัดการห้องปฏิบัติการกลาง ผศ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ กล่าวเปิดกิจกรรม และบรรยาย เรื่อง “พื้นฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์” พร้อมกับนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ และศึกษากล้องจุลทรรศน์ พร้อมทดลองตัวอย่าง (เครื่อง SEM และ TEM) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2566 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี และอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่