วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มช. คว้ารางวัลระดับ Digital Champion จาก THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024 มุ่งนำนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้ ข้ามผ่าน Digital Disruption

13 กุมภาพันธ์ 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต หรือ CMU School of Lifelong Educationคว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 จากเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024 ระดับ Digital Champion รางวัลระดับสูงที่สุด ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือทางการตลาด และนวัตกรรมการศึกษา ทำให้การเข้าถึงการศึกษาของนักศึกษาและประชาชนสามารถก้าวข้ามผ่าน Digital Disruption ทั้งสร้างความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

         วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ CMU School of Lifelong Education ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนในสังคมด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติทั่วทุกมุมโลก โดยมีพันธกิจ และวิสัยทัศน์ คือ “องค์กรชั้นนำที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาแบบองค์รวมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืนในสังคม” พร้อมทั้งการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือ CRM, CDP, Digital Marketing และนวัตกรรมการศึกษาจากโครงการต่าง ๆ สร้างสังคมการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเพียงแค่นักศึกษาเท่านั้น จึงเป็นผลทำให้คว้ารางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 จากเวที THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION Symposium 2024 ระดับ Digital Champion จากการพิจารณาด้วยเกณฑ์ Digital Maturity Index ใน 5 มิติ คือ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้างและระบบ (Structure and System) กระบวนการและการบริหารจัดการ (Process and Operation) ลูกค้า (Customer) และ บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (Personal and Culture)

        ทั้งนี้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ได้รับการคัดเลือกจากผลการดำเนินงานทั้งทางด้านการพัฒนาระบบดำเนินการเพื่อยกระดับ User experience ผ่านเครื่องมือ CRM, CDP, Digital Marketing และนวัตกรรมการศึกษาจากโครงการต่างๆ อาทิ “เกษียณมีดี” ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัย “Advocate” หลักสูตรพัฒนาผู้นำชุมชนต้นแบบสำหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ “EdSociate” ชุมชนการเรียนรู้แบบ Webinar สำหรับบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง “Skills4Life” หลักสูตรออนไลน์เพื่อฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน
รางวัล THAILAND DIGITAL TRANSFORMATION AWARDS 2024 เป็นรางวัลที่มอบให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นแบบอย่างความสำเร็จด้านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปปรับใช้ในองค์กร จัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) และ สถาบันเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้เพื่อขับเคลื่อนองค์กรเชิงกลยุทธ์ แสดงถึงศักยภาพและความพร้อมในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม พร้อมบูรณาการองค์ความรู้ในหลากหลายแขนงสู่การดำเนินสร้างสังคมแห่งการศึกษาอย่างครอบคลุม โดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ยึดคติหลักคิดตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ร่วมด้วย ช่วยกัน” เราเป็นองค์กรที่พร้อมช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งภายในองค์กร ระหว่างส่วนงาน/คณะ องค์กรภายนอก รวมไปถึง “ผู้เรียน” และผู้ใช้บริการของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ยังสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตนเอง โดยใช้หลักการพัฒนาองค์กรเอกชนเข้าผสมผสานกับการพัฒนาองค์กรรัฐ คือแนวคิด “Agile and Scrum” และ “Design Thinking” โดยอาศัยการค่อย ๆ เรียนรู้สิ่งใหม่เสมอ พร้อมมองหาจุดบกพร่องเพื่อปรับปรุงแก้ไข และความสามารถในการให้อิสระทางความคิดแก่บุคลากร ทุกฝ่าย ในการทำงานภาพรวมทั้งหมดขององค์กร

แกลลอรี่