การฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์

18 พฤศจิกายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรม เรื่อง การป้องกันการติดเชื้อเนื่องจากการปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทุกสาขา ให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อโรคจากการปฏิบัติงานวิชาชีพ เช่น โรควัณโรค โรคเอดส์ โรคไวรัสตับอักเสบ และโรคโควิด-19 เป็นต้น ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
แกลลอรี่