งานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 กันยายน 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานมุทิตาจิตและงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยในปีนี้มีผู้เกษียณจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์ปฏิบัติ ดร.เอกชัย มหาเอก โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเชิดชูเกียรติ และระลึกถึงคุณงามความดี ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ด้วยแรงกาย แรงใจ มีความมานะ อุตสาหะ และพัฒนาคณะตลอดมา ณ ห้อง VDO Wall ชั้น 2 เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566
แกลลอรี่