คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือ 4 สถาบัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) เครือข่ายภาคเหนือตอนบน รุ่นที่ 3 (พื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง)

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 พระครูสุนทรธรรมนิทัศน์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์แพร่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้ธรรมโอวาท แก่ครูที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระยะการเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period) สำหรับครูรุ่นที่ 3 ที่บรรจุในปี พ.ศ.2561 (รอบที่ 1) ของเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน และ ลำปาง ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่, วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2562 เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมและสร้างห้องเรียนที่สอดคล้องกับบริบทศตวรรษที่ 21 สามารถบูรณาการภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ในสาระวิชา อีกทั้งสามารถปรับตัวให้เข้ากับบริบทในสถานศึกษาและชุมชน สามารถทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยมีครูเข้าร่วมการอบรม จำนวน 101 คน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ 
แกลลอรี่