การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่จัดการเรียนการสอนด้านพาณิชย์นาวีและการประมง ครั้งที่ 20 (The 20th Asia Maritime & Fisheries Universities Forum 2022 ), AMFUF 2022 ณ มหาวิทยาลัย Mokpo National Maritime University (MMU), เมือง Mokpo สาธารณรัฐเกาหลีใต้

11 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

เมื่อวันที่ 10 -12 พ.ย. 2565 วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธี วังเตือย และ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร สุระยศได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียที่จัดการเรียนการสอนด้านพาณิชย์นาวีและการประมง ครั้งที่ 20 (The 20th Asia Maritime & Fisheries Universities Forum 2022 ), AMFUF 2022 ณ มหาวิทยาลัย Mokpo National Maritime University (MMU), เมือง Mokpo สาธารณรัฐเกาหลีใต้

พร้อมทั้งได้เข้าพบและได้มอบของที่ระลึกให้กับอธิการบดี มหาวิทยาลัย Mokpo National Maritime University (MMU), Prof. Dr. Han Wonheui
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาด้านพาณิชย์นาวีและการประมงของเอเชีย โดยการประชุมในปีนี้มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมการประชุม จำนวน 11 มหาวิทยาลัย ซึ่งการเข้าร่วมงานดังกล่าว นับเป็นการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย SDGs เป้าหมายที่ 14 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์มหาสมุทรและทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
แกลลอรี่