ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน บจก. สงขลาแคนนิ่ง (มหาชน)

5 สิงหาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ผศ. ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผศ. ดร. สุทัศน์ สุระวัง รองคณบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล ได้เดินทางไปเยือนบริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และพบปะผู้บริหารของบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางการทำวิจัยและนิเทศนักศึกษาร่วมกัน 
แกลลอรี่