การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2 หัวข้อ "หมวด1-2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง"

18 ตุลาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล อุตมอ่าง หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร นางสาวปิยะนุช สวัสดี เลขานุการคณะ และ นางกรชวัล กันทา หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ 2 หัวข้อ "หมวด1-2 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แกลลอรี่