คณบดีรับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564

4 มกราคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี รับมอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 จากคณะทำงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ท่านคณบดี ได้ให้พรแก่คณะทำงาน เพื่อความเป็นศิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานในปี 2564 
แกลลอรี่