หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะสื่อฯ ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา KIM จัดกิจกรรมให้แก่ผู้สนใจพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill ในหัวข้อ "Critical thinking for problem solving

19 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรม Onsite ให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีทั้งคณาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ และ บุคลากรจาก ม.เชียงใหม่ รวมถึงกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท-เอก เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ครั้งนี้ ในหัวข้อการพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill "Critical thinking for problem solving" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คุณธนชัย กาญจนรัตน์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ได้รับการรับรองจาก Kepner-Tregoe, USA และเป็นนักการวางแผนกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโครงการ การบริหารจัดการบุคลากร โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร ประสบการณ์จัดกิจกรรม ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา หน่วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม หรือ KIM ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Soft Skill

ให้แก่บุคลากรและกลุ่มนักศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์ ประธานหลักสูตร ได้เข้าร่วม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่สนใจ, กลุ่มนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ CAMT ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก ทั้งจากหลักสูตร KIM และ DTM รวมถึงกลุ่มบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Critical Thinking นำกิจกรรม Workshop อย่างสนุกสนานและได้ความรู้ อย่างมากในการนำไปประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาในงานและพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรต่อไป รวมถึงนักศึกษาเองก็ได้หลักกระบวนการคิดในการนำไปดำเนินการทำวิจัยหรือทำปริญญานิพนธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเสียงตอบรับดีมากในครั้งนี้และจะจัดขึ้นอีกในอนาคต

ติดตามข่าวสารจาก GRAD-CAMT

หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมของหน่วยบัณฑิตศึกษา CAMT CMU

Inbox: m.me/GraduateCAMT/

Tel: 053-942-649

Email: graduate@camt.info
แกลลอรี่