มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ

21 ธันวาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 6 ท่าน โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเกียรติบัตร จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจ้งว่า สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 6 ราย ตามที่คณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์เสนอ ดังนี้

1. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร
ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

2. นายชวลิต ถนอมถิ่น
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรณีวิทยา

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชาญ วิทยาศัย
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์

4. ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์ โฆวิไลกูล
ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

5. ดร.เภสัชกร แสงสุข พิทยานุกุล
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

6. ศาสตราจารย์ ดร.ไบรอัน ไทท์ (Professor Brian Tighe, Ph.D.)
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี

และในการประชุมเดียวกันนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 4 ราย ตามที่สภาวิชาการเสนอด้วย ดังนี้
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทันตแพทย์ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร สาขาทันตกรรมจัดฟัน
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนฤมล ธีรวัฒน์ สาขาประวัติศาสตร์
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุพรรณี ปิ่นมณี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แกลลอรี่