อบรม Micro Python โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ

27 มีนาคม 2566

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหุ่นยนต์พิชิตเขาวงกตด้วย Micro Python” แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เน้นทักษะวิทยาศาสตร์และดิจิทัล โรงเรียน นวมินทราชูทิศ พายัพ เพื่อส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยี ผ่านการเรียนรู้โครงสร้างภาษา Python การใช้เซนเซอร์ และการควบคุมมอเตอร์เพื่อบังคับหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไหวอัตโนมัติ เพื่อปฏิบัติภารกิจพิชิตเขาวงกต โดยมี ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำหลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่