CAMT เยือน UNIVERSITY OF Edinburgh Napier เพื่อหาแนวทางความร่วมมือวิชาการ

25 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

       วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี อริยะ รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ รองคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร อาจารย์ ดร.เจนจิรา ใจมั่ง และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภณัฐ ชัยดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
       ได้เข้าเยี่ยมเยือน UNIVERSITY OF Edinburgh Napier อย่างเป็นทางการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือทางด้านวิชาการ Creative Digital และ Festival and Event Management การแลกเปลี่ยนนักศึกษาผ่านโครงการนำร่อง รวมไปถึงด้านการวิจัยร่วมกันโดยจะดำเนินการภายใต้กรอบงบประมาณของ British Council UK. + BRI China โอกาสเยือน UNIVERSITY OF Edinburgh Napier ในครั้งนี้ ถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Global Partnership) ภายใต้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ และการพัฒนาโครงการวิจัยเชิงนวัตกรรมให้ดียิ่งขึ้นไป
แกลลอรี่