ประกาศแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4140010

8 มกราคม 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

               คณะพยาบาลศาสตร์ ขอแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน เลขที่ S4140010 ซึ่งกำหนดวันสอบข้อเขียน วันที่ 20 มกราคม 2564 ตามรายละเอียดดังแนบ
แกลลอรี่