CMU Press Road Show

23 มิถุนายน 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการ CMU Press Road Show เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และผ่านระบบ ZOOM เพื่อแนะนำสำนักพิมพ์ และชี้แจงนโยบาย / แนวทางในการสนับสนุนผลงานการตีพิมพ์หนังสือทางวิชาการในรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมงานวิจัย หนังสือ ตำรา วารสารทางวิชาการ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือและสร้างแรงจูงในการเขียนหนังสือให้กับคณาจารย์ นักวิจัยและนักวิชาการของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ บรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร
แกลลอรี่