สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ในโครงการวิจัย “การยกระดับปศุสัตว์ไทยสู่ครัวโลกด้วยนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร” ครั้งที่ 2

25 กรกฎาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ในโครงการวิจัย “การยกระดับปศุสัตว์ไทยสู่ครัวโลกด้วยนวัตกรรมด้านการผลิตปศุสัตว์และความปลอดภัยทางอาหาร” ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SATREPS) โดยมี รศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นผู้นำเสนอโครงการวิจัยเรื่อง Prevalence of gastrointestinal parasites in cattle and buffalos in Upper Northern Thailand ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 15:00 น.

ทางออนไลน์ผ่านแอพลิเคชัน Zoom ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ สามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทาง QR code หรือ https://forms.gle/4p2vEgwUiaJ7Fu2L9 สอบถามรายละเอียดได้ที่ cadicsatreps@gmail.com 

แกลลอรี่