การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวางแผนสุขภาวะทางการเงิน”

17 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การวางแผนสุขภาวะทางการเงิน” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความรู้และทักษะด้านสุขภาวะทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินชีวิตในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผ่านระบบ Zoom เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น.
แกลลอรี่