คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนสันป่าตอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต

28 พฤษภาคม 2564

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มช. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนสันป่าตอง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสและเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนที่มีความสามารถและความสนใจเฉพาะทาง โดยมีเป้าหมายสำคัญ 4 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ของนักเรียน ด้านการลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพการศึกษา ด้านการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน รวมถึงด้านการพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา โดยมี ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม พร้อมคณะ เข้าร่วมในพิธีลงนามฯ เป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ดร.สันติ-คุณแสงเทียน พงศ์พันธ์เดชา อาคาร 92 ปีฯ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม นั้น

ดังนั้น โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมจึงได้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้นในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิต ของคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ในกระบวนวิชา 140104 การเป็นพลเมือง ซึ่งเป็นกระบวนวิชามุ่งเน้นให้ผู้เรียน ตระหนักถึงปัญหารอบตัวทั้ง ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ การสร้างจิตสำนึก และศีลธรรมอันดีในความรับผิดชอบต่อสังคมและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถเรียนรู้และการดำรงตนในพหุวัฒนธรรม หรือสังคมที่มีความหลากหลาย การสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี การแสดงออกทางการเมืองภายใต้กฎหมาย ระเบียบ และค่านิยมของชุมชนและสังคม การเป็นพลเมืองที่มีความรู้ และความเข้าใจในขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ทั้งนี้ ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าวจะได้รับการรับรองสมรรถะจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถณะ “การเป็นพลเมืองเข้มแข็ง/ตื่นรู้ (Active Citizen)” และได้เก็บสะสมหน่วยกิตกระบวนวิชาไว้ในธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)

นอกจากนี้ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้มีการขยายความร่วมมือโครงการอบรมดังกล่าวกับโรงเรียนอื่นๆ อีกต่อไปในอนาคตอีกด้วย

แกลลอรี่