พิธีปิดโครงการปั่นมา-หากุศล 5,500 กิโลเมตร และพิธีมอบเงินสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์

31 มกราคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

"ชาววิทยา มช. ร่วมผนึกกำลัง มุ่งสร้างศูนย์การเรียนรู้ สนับสนุนทุนการศึกษา และจัดหาเครื่องมือวิจัยระดับสูง"

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์จัดพิธีปิดโครงการปั่นมา-หากุศล 5,500 กิโลเมตร และพิธีมอบเงินสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คุณชาลี ตั้งจีระวงษ์ ประธานกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทวีศักดิ์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการปั่นมา-หากุศล 5,500 กิโลเมตร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ ประธานชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ และคุณวรานนท์ หล้าพระบาง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนผู้อาวุโส และศิษย์เก่า ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บริเวณโถงชั้น 1 และป้ายคณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์

ภายในงานมีการมอบเงินสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้
คุณชาลี ตั้งจีระวงษ์ มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท สมทบโครงการปั่น มา-หากุศล 5,500 กม.
หัวหน้าโครงการปั่น มา-หากุศล 5,500 กม. มอบเงิน จำนวน 1,219,555 บาท ให้ประธานชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นประธานชมรมผู้เกษียณฯ มอบเงินจำนวนดังกล่าวสมทบกองทุน 60 ปีฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงินจากโครงการวิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2019 จำนวน 255,555 บาท สมทบกองทุน 60 ปีฯ
และคุณดรุณี โตสมภาค ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท สมทบกองทุน 60 ปีฯ

ทั้งนี้ ยอดเงินสะสมกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีอุปการคุณ ทั้งศิษย์เก่า บุคลากร บริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน รวมทั้งรายได้จากการจัดกิจกรรม โครงการต่างๆ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มีเงินสะสมทั้งสิ้น 2,521,566 บาท

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อบูรณะอาคารให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 60 ปี ของคณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง ซึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งทางด้านการวิจัยและการเรียนการสอนอย่างยั่งยืนต่อไป

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำพาคณะวิทยาศาสตร์ไปสู่การเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยที่เป็นเลิศ
ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบกองทุน 60 ปี ผ่านบัญชี กองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มช.
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่บัญชี 6 6 7 - 4 2 0 4 0 2 - 4
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงิน การคลังและพัสดุ โทร. 053-943312

แกลลอรี่