การประชุมสรุปการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564

25 พฤษภาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมสรุปการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้คณาจารย์ ได้พบปะ และสรุปภาพรวมประเมินการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร รวมไปถึงร่วมกันวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ให้ตรงตามแผนกลยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง How To จัดการรู้สู่ "สมรรถนะ" ด้วย Digital Transformation of Learning , รศ.ดร.ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สรุปการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 และผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ บรรยายการพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมการระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการสอนสู่ Arch CMU Digital Transformation of Learning / Teaching for future เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้อง video wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 


แกลลอรี่