งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาฯ CMUBS จับมือ BBLAM จัดบรรยายพิเศษ เตรียมพร้อมสู่การก้าวเป็น First Jobber อย่างมั่นคง

1 กุมภาพันธ์ 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 31 มกราคม 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด (BBLAM) จัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ช่วงชีวิตของวัยทำงานแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ Investment Workshop “First Jobber 101 ก้าวแรกอย่างมั่นใจ เพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคง” โดย คุณอรพรรณ บัวประชุม CFP? : Assistant Managing Director, Wealth Management, BBLAM เป็นวิทยากรให้ความรู้ในช่วงเช้า ก่อนเข้าสู่การร่วมสัมมนาช่วงบ่ายในหัวข้อ “First Jobber 102 งานในฝัน ฮันท์ยังไง?” จากคุณฐิติมา สุทัศน์ ณ อยุธยา CFP? Assistant Vice President, BBLAM ซึ่งได้รวบรวมเทคนิควิธีการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน การแนะนำตนเองให้น่าสนใจ ตัวอย่างแนวคำถามการสอบสัมภาษณ์งาน และเคล็ดลับการเลือกงาน (แรก) โดยมีนักศึกษาภายในคณะฯ สนใจร่วมรับฟังมากถึง 200 คน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่