มช. ได้รับมาตรฐานผลการดำเนินงาน ITA

11 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในระดับผ่าน ด้วยคะแนน 87.11
แกลลอรี่