อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำปี 2561

25 ตุลาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ สาขาการพยาบาลในชุมชน ประจำปี 2561 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562

รางวัลศรีสังวาลย์เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล จัดโดยกระทรวงสาธารณสุขมอบให้แก่พยาบาลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ที่ทรงศึกษาในวิชาชีพพยาบาล ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลและผดุงครรภ์ทั่วประเทศทั้งเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้ได้รับรางวัลสืบไป


เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์ https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1145613


FON CMU Youtube Channel (ภาพข่าวในพระราชสำนัก) https://www.youtube.com/watch?v=0Q-Wgr7cQnI
แกลลอรี่