นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) THESIS OF THE YEAR AWARD 2021

27 กันยายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) THESIS OF THE YEAR AWARD 2021 จาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย ดังนี้

รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี 2564 สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ภูมิภาคล้านนา
รางวัลที่ 1 : ศูนย์ส่งเสริมอนุรักษ์นิเวศปะการัง : นายพัสกร ยะนา
Click เพื่อชมผลงาน
.
รางวัลที่ 2 : ศูนย์การเรียนรู้บางใหญ่ จังหวัดภูเก็ต : นายธัญธร กล่อมสุวรรณ
Click เพื่อชมผลงาน
.
รางวัลที่ 3 : คอนโดมิเนียมเพื่อรองรับสภาวะร้อนแล้งกลางเมืองขอนแก่น ปีคริสตศักราช 2050 จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ TOD ใหม่กลางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย : นางสาวพิชชาพร คีรีแก้ว
Click เพื่อชมผลงาน
.
รางวัลชมเชย : ศูนย์ชุมชนสะเทินน้ำสะเทินบกบ้านท่านางงาม เพื่อรับมือน้ำท่วมซ้ำซาก กรณีศึกษาบางระกำโมเดล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก : นางสาวมนชญา ไพชยนต์
Click เพื่อชมผลงาน
.
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น 2564 (สาขาสถาปัตยกรรมหลัก) THESIS OF THE YEAR AWARD 2021
แกลลอรี่