วิทยา มช. จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแก่ผู้สนใจ

15 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

      ศูนย์เครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและการประยุกต์ใช้สำหรับนักวิจัยและบุคลากรผู้สนใจด้านจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์ และบุคลากรภายนอกที่มีความสนใจด้านจุลทรรศน์ศาสตร์อิเล็กตรอน มีความเข้าใจ และได้เรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งมีสำคัญและใช้กันอย่างแพร่หลายในการศึกษาวิจัยในปัจจุบัน

ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง หลักการทำงานของกล้อง TEM และการประยุกต์ใช้โดย ผศ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ ผู้บริหารจัดการห้องปฏิบัติการกลาง การเตรียมตัวอย่างประเภทต่างๆ สำหรับจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด (SEM) และการเตรียมตัวอย่างประเภทต่างๆ สำหรับจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องผ่าน (TEM) โดย คุณบุษบง กันทะลือ นักวิทยาศาสตร์ (ชำนาญการ) หลักการทำงานของกล้อง SEM และการประยุกต์ใช้ และจุลวิเคราะห์เทคนิคด้วย EDS และการประยุกต์ใช้ โดย ผศ.ดร.สุรศักดิ์ กุยมาลี นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการฝึกปฏิบัติในภาคปฏิบัติการอย่างเข้มข้น 

แกลลอรี่