การถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ฉบับปรับปรุงปี 2563

22 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ในการถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ฉบับปรับปรุงปี 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี ผู้ดำเนินรายการ ร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทาง Microsoft Team Webinar ซึ่งมีผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และบุคลากรจากกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงส่วนงานที่เป็นสถาบัน สำนัก และส่วนงานวิชาการภายใน ที่มีพันธกิจที่สอดคล้องกับกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564

การถ่ายทอดแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ.2560-2565) ฉบับปรับปรุงปี 2563 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนา ในหัวข้อกรอบแนวคิดการจัดทำแผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2564), การปรับแผนฯ 12 ในปี 2563 และการขยายแผนฯ 12 ไปจนถึงปีงบประมาณ 2565 ตลอดจน การมีส่วนร่วมของส่วนงานในการขับเคลื่อนแผน ซึ่งจัดโดย กองแผนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่