โครงการ "Archival City: Bridging Urban Past and Future"

21 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผศ.คมสัน ธีรภาพวงศ์ และรศ.ดร.ปรานอม ตันสุขานันท์ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัยจาก Gustave Eiffel University และ UMR AUSser/Ipraus, ENSA-Paris Belleville กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จัดงานสัมนานานาชาติ (International Seminar) ในโครงการ "Archival City: Bridging Urban Past and Future" โดยมุ่งประเด็นในการเข้าใจการทำงานเชิงข้อมูล Archive, Inventory และงาน Documenting เมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (the Ordinary Cities in Southeast Asia) มีเมืองเชียงใหม่เป็นกรณีศึกษา เพื่อเปิดประเด็นการจัดเก็บ สำรวจ สร้างรูปแบบและระบบการทำฐานข้อมูลของอดีตต่าง ๆ ในเมืองเชียงใหม่ (Architectural and Urban surveys, Site analyses, Maps, Literature, Fabric, Visual and Sound archives etc.) เป็นต้น โดยมีศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom
แกลลอรี่