International Songkarn Festival Graduate School CMU

11 เมษายน 2566

วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 15.30-17.30 น. สโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ร่วมกับ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริม สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง (Graduate School International Songkran Festival) เพื่อเป็นการเผยแพร่และสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ และเป็นการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม สรงน้ำพระ พิธีรดน้ำดำหัว การแสดงฟ้อนเล็บ กิจกรรมสันทนาการ และกาดมั่ว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต โสภาแดง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีคณะผู้บริหารจากส่วนงานต่างๆ ให้เกียรติเข้าร่วมงาน พร้อมให้พรกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่