คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ และศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบ (InnoFab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในงาน MEDCHIC Health Hackathon 2022

11 สิงหาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล และอาจารย์ ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ระดม พงษ์วุฒิธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เวชยันต์ รางศรี และ อาจารย์ ดร. ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ จากศูนย์พัฒนานวัตกรรมและต้นแบบ (InnoFab) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์บริการทางการแพทย์ ในงาน MEDCHIC Health Hackathon 2022 จากผลงาน “บุญช่วย” ซึ่งเป็นชุดเครื่องพยุงน้ำหนักเพื่อการฝึกยืนและเดินสำหรับผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ ย่านนวัตกรรมการแพทย์ Suandok Medical Innovation District ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565
แกลลอรี่