พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566

25 มกราคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

                 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบรางวัลผู้บริหารดีเด่นจากกองทุนอธิการบดี มช. รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "ช้างทองคำ" สำหรับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น การประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์ที่ได้รับแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้นและผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2565 การประกาศเกียรติคุณรางวัลนักศึกษาเก่าต่างชาติดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา การมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ ดีเด่น/ดีมาก และรางวัลหลักสูตรดีเด่นปีการศึกษา 2565 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่