วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai ภายใต้โครงการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นนานาชาติ (SEED Program)

29 สิงหาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ได้จัดกิจกรรม Enriched Cultural Excursion in Chiang Mai เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสังคมพหุวัฒนธรรมและการเป็นพลเมืองโลก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่าวชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณีและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ได้พานักศึกษานมัสการวัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) และเข้าชมสวนผลิตเม็ดพันธุ์ไม้สนสองใบ (สวนสน) อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวถูกจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 โดยมีนักศึกษานานาชาติ คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 24 คน
แกลลอรี่