เคมี มช. เปิดตัว CHEMOPOLIS ห้องจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นภาควิชาเคมี

24 ธันวาคม 2561

คณะวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว CHEMOPOLIS (Research & Innovation for the Future) ห้องจัดแสดงผลงานเด่นภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิด CHEMOPOLIS (Research&Innovation for the Future) หรือเคมีบุรี ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 อาคารเคมี 2 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มช. โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์ หัวหน้าภาควิชาเคมี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน สำหรับ CHEMOPOLIS หรือเคมีบุรี เป็นห้องจัดแสดงผลงานวิจัยและผลงานอันโดดเด่นของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ได้เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้ ซึ่งจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผลงานวิจัยเด่น รางวัลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งผลงานนวัตกรรมสู่สังคมและภาคอุตสาหกรรม ตำราและหนังสือที่ประพันธ์โดยคณาจารย์ในภาควิชา หรือผลงานที่น่าสนใจต่างๆ เข้ามาจัดแสดงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนได้เล็งเห็นถึงความพยายามในการสร้างสรรค์และต่อยอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในภาควิชาเคมี ซึ่งคาดหวังว่าเคมีบุรีจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจให้ไฝ่ศึกษาและพัฒนาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในสาขาวิชาเคมีให้ก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนี้ “CHEMOPOLIS” ยังถือเป็นหนึ่งในแผนการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางผลงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาเคมี โดยจะเป็นส่วนช่วยเสริมบรรยากาศของการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยคุณภาพสูง อีกทั้งจะเป็นเวทีเชื่อมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเกิดจากการวิจัยในภาคการศึกษา สู่การตอบโจทย์ปัญหาจากภาคเอกชนและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ข้อมูลโดย : Faculty of Science
ไฟล์แนบ
แกลลอรี่