CMUBS ส่งมอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ เป็นสาธารณประโยชน์แก่สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 กรกฎาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีฯ นำบุคลากรงานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และบุคลากรงานการเงิน การคลังและพัสดุ ให้การต้อนรับ รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการฯ และคณะผู้ติดตาม ณ ห้องประชุมคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสส่งมอบระบบจัดซื้อจัดจ้าง คณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการนำไปใช้ในการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุของหน่วยงาน

ทั้งนี้ บุคลากรจากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษายังร่วมรับฟังชี้แจงวิธีการติดตั้งและการใช้งานระบบอย่างเต็มรูปแบบจากคุณนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ ผู้พัฒนาระบบดังกล่าว เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชื่อมต่อการทำงานของสำนักต่อไปได้

ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่