รางวัลชนะเลิศนักสื่อสารงานวิจัยท้องถิ่นภาคเหนือ

18 มกราคม 2562

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ นายมารุต พรหมพุทธา นายกุลิสร์ รัตนภักดีชาติ นายพีรณัฐ เทพขันธ์ และนายธนอรรณพ ป่าตุ้ม โดยมีอาจารย์ ดร.ดิษยา จูฑะศรี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สร้างสื่อแอนนิเม ชัน 2 D
คว้ารางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการประกวด “โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อใหม่เพื่อเผยแพร่งานวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยได้จัดทำสื่อแอนนิเมชันนำเสนอผลงานวิจัยการประดิษฐ์เซ็นเซอร์เคมีบนผ้าสำหรับเสื้อดมกลิ่นอัจฉริยะ ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และ นางสาวธารา สีสะอาด เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่สร้างสรรค์สื่อเพื่อเผยแพร่งานวิจัย สกว. และทำให้เห็นว่างานวิจัยไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่สามารถเข้าถึงง่ายและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งความรู้จากงานวิจัยเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศ ต่อไป โดยเข้ารับรางวัล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา