CMUBS จัดประกวดแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจ Startup เพื่อสังคมในกลุ่มนักศึกษา ส่งเสริมทักษะพร้อมสร้างจิตสำนึกต่อสาธารณะ

8 มีนาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการนำเสนอแผนธุรกิจ Startup ของนักศึกษาคณะฯ ชั้นปีที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ (Pitching Final Round) ภายใต้โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation) เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการนำเสนอไอเดียธุรกิจ รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ Startup อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นกรรมการตัดสินร่วมกับหัวหน้างานและบุคลากรจากงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับการแข่งขันดังกล่าว นักศึกษาภายในคณะต่างฟอร์มทีมร่วมการแข่งขันจำนวนกว่า 50 ทีม โดยคัดเลือก ทีมที่ดีที่สุดจำนวน 20 ทีมร่วมแข่งขันในรอบตัดเชือกอย่างเข้มข้น ซึ่งช่วงท้ายของกิจกรรมได้จัดให้มีการรับมอบเงินรางวัลจาก ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาในการร่วมกิจกรรมพร้อมฝึกฝนพัฒนาทักษะต่อไปด้วย


ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่