นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ ได้รับทุน Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD)

8 กุมภาพันธ์ 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

นางสาวบุญธิชา ลาลาภ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รหัสประจำนักศึกษา 601110038 ได้รับทุนของ Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) ซึ่งเป็นโครงการที่สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อให้โอกาสนักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
แกลลอรี่