คณะศึกษาศาสตร์ มช. จับมือคณะและวิทยาลัยต่างๆ ใน มช. จัดกิจกรรม โครงการ CMU Alumni GoodWill Ambassadors ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ CMU Alumni GoodWill Ambassadors ประจำปี 2562? โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงาน โดยมีครูมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นศิษย์เก่าของคณะฯ จาก 38 โรงเรียนทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 96 คน และได้รับความร่วมมือจาก 16 คณะ 2 วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ ห้องประชุมทองกวาง หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยาย เรื่อง "การรับนักศึกษา ผ่านระบบ TCAS" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล การรับมอบใบประกาศเกียรติคุณการเป็น CMU Alumni GoodWill Ambassadors รุ่นที่ 1 การสะท้อนภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านหลักสูตรจากคณะต่าง ๆ กิจกรรมเล่าสู่กันฟัง เรื่อง บริบทท้องถิ่น ความต้องการ เพื่อประสานบทบาทของ Ambassadors การสร้างเครือข่ายชุมชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี คนเที่ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มุ่งเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นๆไปที่กลุ่มครูมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ มช. เพื่อนำไปสู่ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข้อมูลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปยังนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจที่จะเลือกศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มากขึ้น
 
แกลลอรี่