คณะพยาบาลศาสตร์ รับโล่รางวัลที่ 3 คณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิสูงสุดในการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา มช. ประจำปีการศึกษา 2564

19 กุมภาพันธ์ 2564

คณะพยาบาลศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย นายอับราฮัม ลีพัฒนากุล นายกสโมสรนักศึกษา และ บุคลากรหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับคณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้นำนักศึกษาคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิสูงสุด จาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เพื่อสร้างกำลังใจ ยกย่องในการเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตย ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับคณะที่มีนักศึกษามาใช้สิทธิสูงเรียงลำดับ 1 - 3 ได้แก่ ลำดับที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 870 คน มาลงคะแนน 678 คน คิดเป็นร้อยละ 77.93 ลำดับที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 1,572 คน มาลงคะแนน 1,122 คน คิดเป็นร้อยละ 71.37 และ ลำดับที่ 3 คือ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้มีสิทธิ 738 คน มาลงคะแนน 520 คน คิดเป็นร้อยละ 70.46 และ คณะที่มีอัตราส่วนนักศึกษามาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.02
แกลลอรี่