พิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดออกแบบ "Creative Lanna Innovation Modular Architecture Competition 2021"

8 กรกฎาคม 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการประกวดออกแบบ "Creative Lanna Innovation Modular Architecture Competition 2021" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการออกแบบและนำเสนอการออกแบบสถาปัตยกรรมประยุกต์นวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2563 (Development of English skill on applied architecture in creative Lanna innovation design and presentation) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รางวัล ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564
.
โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบ ดังนี้
รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “PHA LAI” จาก LEPP team นายสุธางค์กุล กาบคำ นายธัญธร กล่อมสุวรรณ นางสาวณัฐจริน ไชยวงศ์ และนายวัฒนากร วัฒนาพร

.
รางวัลที่ 2 จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัลละ 2,500 บาท ได้แก่
- ผลงาน “Smart Lanna Modular Home” จาก N22 team นางสาวนีรภางค์ เลาหวิรภาพ
- ผลงาน “DFF PLUS+” จาก Wall Architect team นายกำแพง รามสูต

.
รางวัลที่ 3 จำนวน 4 รางวัล เงินรางวัลละ.1,000 บาท ได้แก่
- ผลงาน “LAN TUNG” จาก AB Group นางสาวศตพร นิ่มจินดา และนางสาวอนงค์นาฏ ปัญญาเจริญ
- ผลงาน “PHALAI-design” จาก Earth team นายปิยปราชญ์ ปทานุคม
- ผลงาน “Free Design Space” จาก My mind team นางสาวณัฐนรี ศรีปัญญา
- ผลงาน “Tho(.)mass” จากทีมกำลังสร้างมองข้ามไปก่อน นายกันต์ ฉัตรชาตรี

.
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 3,000 บาท ได้แก่ ผลงาน “Free Design Space” จาก My mind team นางสาวณัฐนรี ศรีปัญญา

.

รับชมผลงานได้ที่ https://www.facebook.com/104673777717802/posts/324688579049653/?d=n

แกลลอรี่