อาจารย์ CAMT บรรยายเรื่อง “คนไทยในโซเชียลมีเดียจีน”

15 ธันวาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีฝ่ายบริการสังคมและวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ งาน ประชุมเสวนาวิชาการภายใต้แผนงานคนไทย 4.0 เรื่อง “คนไทยในโซเชียลมีเดียจีน” ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง MAGIC 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ
แกลลอรี่