ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม Online Training AMS Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563

6 ตุลาคม 2563

สำนักหอสมุด

             ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Online Training AMS Library Class ประจำเดือนตุลาคม 2563  ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM อบรม 4 หัวข้อ ดังนี้
1. EndnoteX9 (Windows / Mac) โปรแกรมจัดการบรรณานุกรมสำเร็จรูปและการเขียนอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ
2. Turnitin การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
3. CMU VPN (Virtual Private Network) การใช้งานเครือข่ายภายนอก เสมือนว่าใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย
4. Guide to Getting Published การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์

             ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/PKhuLVDbymHNiXZ3A โทร. 0 5393 5071 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมได้ที่ https://cmu.to/Ji7VI

หมายเหตุ: สงวนสิทธิ์ให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เท่านั้น

แกลลอรี่