สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนเทพสิริน เพื่อตระหนักสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย

30 มิถุนายน 2565

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ดร.อนุรักษ์ วงตา และคณะทำงานจาก หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนเทพสิริน อ. สันป่าตอง จำนวน 300 คน เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในการใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างปลอดภัย การป้องกันอันตรายจากสารเคมี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยอย่างครบวงจรตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ในโรงเรียน และชุมชน ก่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกันในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งกิจกรรมเป็นฐานเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม ภายใต้โครงการ “การพัฒนาแนวทางการสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยในโรงเรียน และการขยายผลการสร้างแหล่งอาหารสู่กลุ่มผู้สูงอายุ อำเภอสันป่าตอง และอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม“55 ปี สุขภาพดีกับ RIHES” ในโอกาสครบรอบ 55 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2565 นี้
แกลลอรี่