กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าปักม้ง บ้านใหม่รุ่งทวี ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

26 พฤศจิกายน 2563

สถาบันวิจัยสังคม

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โดยศูนย์วิจัยปัญหาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคม และศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ไทในล้านนา  จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าปักม้ง ให้กับกลุ่มแปรรูปผ้าปักม้งบ้านใหม่รุ่งทวี  ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปให้ได้มาตรฐานบนฐานอัตลักษณ์ล้านนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน”   โดย มี ดร.วิชุลดา มาตันบุญ นักวิจัย (ชำนาญการพิเศษ)  หัวหน้าโครงการ และทีมงาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูซาง  และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา  ณ แมลงปอ ฮอล การ์เด้น แอนด์รีสอร์ท อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
แกลลอรี่