ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ การตรวจจับสัญญาณโรคและการตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อหยุดการระบาดใหญ่ของโรค โดยใช้ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566

15 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัย (VPHCAP) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.ดร.พฤษภ์ บุญมา รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในนาม หัวหน้าทีมยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ผ่อดีดีกลาง และ น.สพ.ดร.วีรพงษ์ ธนพงศ์ธรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมให้การต้อนรับพร้อมเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ “การตรวจจับสัญญาณโรคและการตอบสนองอย่างทันท่วงที เพื่อหยุดการระบาดใหญ่ของโรค โดยใช้ระบบการเฝ้าระวังในชุมชน : แอพพลิเคชั่นการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ (Early detection and rapid response to stop epizootic and pandemic using community-based surveillance system: Participatory One Health Disease Detection application (PODD))” ให้กับคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ จากกรมปศุสัตว์และการประมง กระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ (Department of Livestock and Fisheries (DLF)) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวัน 15 – 17 มีนาคม พ.ศ.2566 ก่อนนำระบบเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ โดยชุมชนผ่อดีดี (PODD) ไปปรับให้เหมาะกับผู้ใช้งานในพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการเฝ้าระวังโรคสัตว์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุโรคระบาดที่สามารถแพร่กระจายไปยังมนุษย์ได้ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านการบริหารงานวิจัยและการบริการวิชาการแก่สังคม ผู้แทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=100 

แกลลอรี่